e250

This thread moved to the Sansa e200 series forum